کلاسهای آنلاین دوره

ویدئوهای دوره

 

گزیده‌ای از ویدئوهای آموزش مهندسی شیمی

تربیت کارشناس طراحی فرآیند در مهندسی شیمی

هدف از این دوره

هدف نهایی از آموزش و تربیت مهندسان شیمی، نفت و گاز و مکانیک، ایجاد توانایی طراحی فرآیند در این دانشجویان است. باید توجه داشت که مهندسان شیمی باید توانایی طراحی انواع مختلف فرآیندهای صنعتی بدون توجه به نوع محصول تولیدی را در خود ایجاد کنند. با توجه به اینکه دروس و سرفصل هایی که در دانشگاه در این خصوص تدریس می شود به صورت جزیره ای می‌باشد، نیاز است تا این مفاهیم به صورت کلی و جمع‌بندی شده در اختیار دانشجویان قرار گیرد. از طرفی علاوه بر دانش، آموزش نرم افزارهای مناسب و کسب مهارت های حل مسئله‌های واقعی سبب می‌شود تا افراد در محیط کار و یا مقاطع تحصیلی پیشرفته توانایی عملیاتی کردن دانش خود را داشته باشند.
هدف از طراحی مفهومی فرآیندهاي شیمیایی تعیین بهترین نمودار جریانی فرآیند (Flowsheet) است به طوري که در آن :
 مناسب ترین تجهیزات قابل استفاده در فرآیند انتخاب شوند.
 بهترین ترکیب و چیدمان این تجهیزات در نظر گرفته شود.
 بهترین شرایط عملکرد براي تولید محصول مورد نظر تعیین شود.
در این مبحث به دلیل تعامل شدید بخش هاي مختلف فرآیند بر روي یکدیگر، اجزاي فرآیند را نمی‌توان به طور جداگانه بهینه کرد و بعد کنار هم قرار داد. بعلاوه تعداد متغیرها و انتخاب ها براي طراحی بسیار زیاد است. از این رو براي ساده شدن طراحی فرآیند، با در نظر گرفتن محاسبات نه چندان دقیق و با غربال کردن متغیرها، متغیرهایی که تاثیر کمی دارند و یا گزینه هایی که سودآوري کمتري دارند کنار گذاشته می شوند. اصولاً طراحی فرآیند به صورت لایه اي است و طراحی هر لایه از فرآیند منوط به داشتن اطلاعاتی از مرحله قبلی است در روش پیشنهادی داگلاس ،اگرچه به طراحی مفهومی فرآیند به صورت مرحله اي توجه می‌شود ولی در هر مرحله کل فرآیند با جزئیات کمتر دیده می‌شود و به تدریج جزئیات افزایش می‌یابد. به طور کلی این روش، روشی سیستماتیک براي طراحی مفهومی فرآیند و ساده شدن آن است.