دوره کاربرد هوش مصنوعی در فنی مهندسی

 

ویدئوهای رایگان

 

دوره اول – بخشی از جلسه چهارم

 

دوره اول – بخشی از جلسه پنجم