• هزینه شرکت در وبینار برای 40 نفر اول رایگان می باشد.