مهندس مسعود گمار
درباره من

❖ تحصیلات: دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
✓ فارغ التحصیل مهندسی سازه از دانشگاه تهران (استاد راهنما: پروفسور سهیل محمدی)

سوابق

❖ سوابق اجرای و فنی:
✓ نظارت عالی بخش سازه پروژه طرح جامع مصلی تهران

✓ طراحی پایانه های مرزی اینچه برون

✓ نظارت طراحی پروژه های راهداری کشوری و ….